Proč nakupovat u nás

  kvalitní český nábytek
  servis
   doprava zdarma nad 10.000,-kč

      zasílání vzorků látek a

      lamina ZDARMA

     

 

 

Obchodní podmínky

 Pouze informativní stránky,Objednávky jsou podstoupeny přímo výrobci.

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti      , se sídlem      , identifikační číslo:      , zapsané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka      [JA1]  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Provozovatel:

Postelecz,  

   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.[JA2] 

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.[JA3] 

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 [JA1]Ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku: „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“

 [JA2]Vzor obchodních podmínek je určen pro právní vztahy mezi podnikatelem (dodavatelem) a spotřebitelem a vzor tak není vhodný mimo jiné pro použití v tzv. obchodně-závazkových vztazích. Vzor obchodních podmínek neupravuje situace, kdy je dodáván digitální obsah. Vzor obchodních podmínek není vhodný pro situace, kdy je kupní smlouva uzavírána telefonicky.

 [JA3]Ustanovení § 1826 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku: „Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít…“

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.postelecz.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka). Povinností zákazníka je seznámit se s Obchodními podmínkami.
Odesláním objednávky prodávajícímu zákazník souhlasí s podmínkami a ustanoveními Obchodních podmínek.e-mail:obchod@postelecz.cz

Nákup v internetovém obchodě je povolen pouze osobám starších 18 let. Zákazník tuto skutečnost svým odesláním objednávky stvrzuje.

Prodávající:

Kupující: Každá fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na základě její objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na www.postelecz.cz nebo jiným způsobem.


Objednání zboží:

Objednáním zboží na www.postelecz.cz máte jedinečnou možnost nákupu z Vašeho domova 24 hodin denně. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Vaší objednávky Vám zašleme ihned e-mailem. Cena zboží je uvedena včetně DPH, prodávající je plátcem DPH. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny.
Nejste si zcela jisti Vámi vybraným odstínem nebo látkou ? Nevadí, rádi Vám zapůjčíme reálný vzorník látek nebo moření. Bližší informace získáte na telefonu
Zrušení Vaší objednávky je možné telefonicky či e-mailem před expedicí objednávky na obchod@postelecz.cz nebo na tel.: +420602227054
U objednávek většího rozsahu, lze domluvit podmínky objednání i dodání individuálně.


Doprava a balné:

Přeprava je zajištěna dopravou POSTELECZ, kurýrní službou PPL a Toptrans po celé ČR při nákupu nad 5.000,-kč, na slovensko nad 5.000,-kč  ZDARMA. Jinak platí dopravné 1000,.kč na slovensko 1500,-kč, která Vás bude telefonicky kontaktovat před dodáním objednaného zboží.. Po odeslání objednávkového formuláře zákazník obdrží email s potvrzením objednávky včetně proforma faktury a čísla balíku, zákazník tedy může sledovat průběh cesty konkrétního balíku na www.ppl.cz. Faktura (daňový doklad) bude dodána současně se zásilkou.

Způsob platby:

Na artikl který je vyráběn na zakázku je předem vystavena zálohová faktura 25% z celkové částky.Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti – výběr rozměru, barev provedení atd. – je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby. Proto je u řady zboží termín dodání 2-3 týdny či i delší. O tom, že je zboží vyráběno na zakázku jste informováni přímo v textu u zboží. Platí, že pokud je u zboží vzorník, ze kterého si můžete vybrat zboží v různých provedeních – rozměrech, barvách, čalounění, je vyráběno na zakázku. 

 
 
Reklamace a vrácení zboží:

Někteří výrobci používají v souladu se zákonem zjednodušený postup a záruční listy ke zboží nevydávají. Dokladem k uplatnění záruky je pak prodejní doklad – faktura. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství

https://www.formulare-ke-stazeni.cz/formular-reklamacni-list.html

odstoupení smlouvy:Odstoupení od smlouvy

 GDPR

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

2. Kontaktní údaje správce jsou
POSTELECZ
602227054

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: e-mail:obchod@postelecz.cz


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


4. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


6. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivyrový program, zálohování.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.9.2018

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. V případě, že budete chtít objednané zboží reklamovat, postupujte takto:

    * informujte nás o reklamaci telefonicky +420602227054  či e-mailem na obchod@postelecz.cz
    * zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
    * do zásilky uveďte důvod reklamace
    * přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě vrácení v původním obalu. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Veškeré reklamace musí být učiněny bezodkladně. Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním či neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací ze strany kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravou ručí kurýrní služba PPL. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 3 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Kupující - koncový zákazník - nemůže, podle odstavce 7 zákona č. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy

 na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,

Ochrana osobních údajů:

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá a věnujeme jí proto maximální pozornost. K důvěrným informacím o Vaší osobě nemá přístup třetí strana – neposkytujeme nikomu vaše data v žádné podobě. Dodržujeme zákonem stanovené povinnosti a postupy.
Dále mohou být data použita pro zasílání novinek nebo obchodních sdělení prodávajícího.
Souhlas s uložením důvěrných dat do naší databáze dává zákazník prostřednictvím potvrzené objednávky v e-shopu www.postelecz.cz.

 

SOUBORY COOKIE

Na našich stránkách používáme k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby než prohlížeč zavřete a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte. Doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
VydavatelTyp cookie
postelecz.cz esenciální
Google (AdWords, Analytics, DoubleClick...) analytické, trackingové, konverzní, remarketingové
Seznam.cz (Sklik, Zboží.cz) analytické, trackingové, konverzní, remarketingové

 

Na tomto místě si můžete změnit nastavení cookies, které jste naší stránce udělili.

 

 

 


Copyright © 2011 - 2024 CORA computer s.r.o. | All Rights Reserved.

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Obchodní podmínky...